REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING den 4. marts 2019 KL 19-21 på Enghaveskolen

 1. Valg af dirigent

Silke Rudolph foreslået og valgt

Generalforsamlingen er lovlig indkaldt

 1. Valg af referent

Lise Christiansen valgt.

 1. valg af stemmetællere

Anders Worm og Jimmi Hansen valgt

 1. Formanden aflægger beretning

Godkendt

 1. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab

Til trods for at der er lavet to regnskaber, er de i praksis et regnskab, da sommerhuset er en del af kredsen. Dorte forklarede mellemregning på 90.000kr.til administration, som er gået til sommerhus (gæld, renovering, udbetaling af kassekredit etc.). Regnskabet er blevet revideret og fundet i orden af revisoren Anders.

Regnskabet blev godkendt.

 1. Budget

Dorte aflagde beretning om budgettet, som er et forsigtigt budget baseret på tidligere år.

Budgettet blev godkendt.

 1. Fremlægning af forslag til vedtægtsændringer

Kirstin fremlagde de væsentlige grunde til ændringer: sproglige ukorrektheder, krav fra ny bank, forretningsorden for generalforsamling indarbejdet i vedtægter samt de væsentligste ændringer til vedtægterne. Det blev ved håndsoprækning godkendt at justere sproglige ændringer til de udsendte vedtægtsændringer, og at disse skulle ændres individuelt ved håndsoprækning for hver ændring.   

 1. Afstemning om de foreslåede vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer blev godkendt med (mere end ¾) flertal.

 1. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår oprettelse af en støttegruppe til sommerhuset.

Forslaget blev godkendt.

Det indkomne forslag om et sted for unge i Odense blev foreslået forkastet efter anbefaling fra bestyrelsen, da det ligger udenfor vores kompetenceområde og ville kræve for mange ressourcer.

Forslaget blev forkastet.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er Kirstin Eliasen (modtager genvalg) samt Dorthe Hansen (modtager ikke genvalg).

Kirstin Eliasen og Steen Jakobsen stillede op til bestyrelsen og blev valgt.

 1. Valg af indtil 2 suppleanter til bestyrelsen

Som suppleant stillede Dorthe Hansen og Lene Jakobsen op og blev valgt.   

 1. Valg af 3 medlemmer til repræsentantskabet + 1 suppleant

Lilli Jørgensen, Kirstin Eliasen og Henrik Larsen stillede op. Lise Christiansen som suppleant. Alle blev valgt.

 1. Valg af kasserer

Dorte Jensen stillede op og blev genvalgt.

 1. Valg af revisor

Andreas Frøsting valgte at trække sin forhåndsopstilling, Anders Worm genopstillede og blev genvalgt. 

 1. Eventuelt

- Jimmi Hansen ville gerne gøre reklame for Træfpunkt Fyn og Voksen Asperger Foreningen: Louise Egelund kommer den 4. april om stresshåndtering, og den 13. juni Olav Lundsgård med stand up, foredrag og underholdning på Kulturmaskinen.

Referent: Lise Christiansen

 

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand: Lilli Jørgensen

Næstformand: Kirstin Eliasen

webmaster: Henrik Larsen

Sekretær: Lise Christiansen

Menigt medlem: Steen Jakobsen