PROGRAM

Kl. 19-19.45

Ole Anders Rauff med foredraget: powerautist

”Jeg hedder Ole Anders Rauff og er 40 år gammel. Jeg har diagnoserne: Aspergers Syndrom, Tourettes Syndrom og OCD. Jeg bor i Vejle, er gift og har en søn der også har AS.

Mit foredrag "Powerautist" er en fortælling om hvordan jeg som barn og ung var håbløs, uduelig, et kulsort får, ekstremt upopulær og totalt dømt ude af mine sproglærere, og nu som voksen har fået rigtig godt styr på mit liv og er blevet så dygtig til sprog at jeg har den største danske sprogkanal på Youtube. Jeg vil i foredraget også kort komme ind på nogle af de strategier jeg har benyttet mig af og som har styrket mig i min kamp for at få et godt liv”.

Kl. 19.45-21

 

GENERALFORSAMLING

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. valg af stemmetællere
 4. Formanden aflægger beretning
 5. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab
 6. Budget
 7. Fremlægning af forslag til vedtægtsændringer
 8. Afstemning om de foreslåede vedtægtsændringer
 9. Behandling af indkomne forslag
  Bestyrelsen foreslår oprettelse af en støttegruppe til sommerhuset
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er Kirstin Eliasen (modtager genvalg) samt Dorthe Hansen (modtager ikke genvalg)
 2. Valg af indtil 2 suppleanter til bestyrelsen
 3. Valg af 3 medlemmer til repræsentantskabet + 1 suppleant
 4. Valg af revisor
 5. Eventuelt

Foreningen er vært med kaffe, the og småkager

Regnskab, budget og formandsberetning bliver offentliggjort 4 uger før på hjemmesiden. Dokumenterne kan hentes her.

Vi gør opmærksom på at generalforsamlingen er åben for alle hustandens medlemmer, men kun personligt medlemsskab giver adgang til at stemme og stille op til bestyrelse og repræsentantskab på generalforsamlingen.

Forslag skal frensendes skriftligt til formanden senest 8 dage før afholdelse.