1. Valg af dirigent: Dorthe Hansen er valgt.

Der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen.

  1. Formanden aflægger beretning – se Bilag 1

Spørgsmål om hvordan man kan ramme bredt til foredrag. Formanden fortæller, at det ikke er muligt ved hvert arrangement at ramme bredt, men at foreningen i løbet af året vil ramme bredest muligt.

Der er spørgsmål:

Hvor mange medlemmer er der i Kreds Fyn?

-Der er knap 400 medlemmer på Fyn.

Bliver man automatisk medlem af Kreds Fyn, når man melder sig ind i hovedforeningen.
- Ja, det gør man.

Der er spørgsmål til, hvorfor der ikke sker så meget i Kreds Fyn.

-Det er et tegn på, at kredsen mangler kræfter til at løfte opgaven.

Formandens beretning godkendes.

  1. Kasseren aflægger beretning om det reviderede regnskab - se Bilag 2

    Spørgsmål til regnskab:

Hvad betyder posten med lån til Fond?

  • Det skyldes at Kreds Fyn har et sommerhus, der kører med underskud. Der er lånt penge af foreningen, som tilbagebetales.
  1. Behandling af indkomne forslag
  • Der er ingen.
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Spørgsmål fra deltagerne inden opstilling til bestyrelsen:

Hvad omfatter arbejdet og hvad består det i og hvor mange er det optimalt at være?

Formanden fortæller, at det er optimalt at være 5 personer pga at kunne støtte hinanden.

Der er 4 til 6 møder om året, primært i Odense, men meget ordnes pr mail.

Er vedtægterne for Kreds Fyn generelle for hele landet, eller er de specifikke for Kreds Fyn?

Vedtægterne er meget tæt på de generelle for hele landet, men med mindre justeringer.

Spørgsmål til sommerhuset og hvordan det er knyttet til kredsen.

Formanden forklarer proceduren omkring dette.

Spørgsmål til økonomien i sommerhuset.

Formanden fortæller, at der er planer om at få sommerhuset solgt, da det kører med underskud.

Der er tvivl om, hvordan man melder sig ind i foreningen. Der er ønske om at det forbedres.

Bestyrelsen fortæller, at hovedforeningen arbejder på at lave en lettere tilmelding på en ny hjemmeside, der kommer inden sommerferien.

Henrik genopstiller. Marlene …, Karen ….. og Anne  Kristiansengenopstiller ikke.

Lilly Jørgensen og Dorthe Hansen, Lise Christiansen og Kirstin Eliasen ønsker at stiller op til bestyrelsen. Alle fire vælges til bestyrelsen.

Det anbefales at udskyde valget af bestyrelsesmedlemmer til Repræsentantskabet, så det sker på det konstituerende bestyrelsesmøde.

-Dette godkendes.

Der er spørgsmål om, hvad Repræsentantskabet er?

Formanden forklarer om dette. Det fortælles også, at Kreds Fyn har valgt at selv betale for de bestyrelsesmedlemmer, der ikke er repræsentanter, men ønsker at deltage på repræsentantskabet.

  1. Valg af revisor.

Anders genopstiller.

Anders vælges.

  1. Evt.

Silke oplyser om arrangementer på Kulturmaskinen udbudt af ….

Der er et ønske om at få et arrangement om APP’en ”Show my day”

Der er ønske om at få Søren Glistrup til et arrangement.

Deltager oplyser, at TV2 er ved at lave en udsendelse omkring ankesager på Fyn.

Referent Anne Kristiansen