Dagsorden generalforsamling


Ifølge vedtægterne ser dagsordenen til en generalforsamling således ud:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab.
  4. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgene gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted. Der afgår hvert år halvdelen af bestyrelsen.
  7. Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet + 1 suppleant. Medlemmerneudgør kredsens medlemmer af regionsrådet.
  8. Valg af revisor.
  9. Evt.